بوش بزرگ طبق پایین - ولکس C30

Voleex c30-ولیکس-ولیکس C30- ولکس سی 30-وولیکس-ولکس c30-ولکس سی سی- ولیکس سی 30
1979 بوش طبق بزرگ