دنده چهار شفت خروجی - ولکس C30 نیمه اتومات

دنده چهار شفت خروجی مناسب برای خودرو ولکس
دنده چهار شفت خروجی ولکس