یاتاقان متحرک پائینی (آبی) - ولکس C30

یاتاقان وسیله ای است که امکلن حرکت بین دو جسم را ایجاد می کند، این قطعه به شکل نیم دایره و نازک می باشد.
یاتاقان متحرک پایینی ولکس